Smlouva o spolupráci
č. 2018 . . . . .

(Smlouva se řídí ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)


Smlouvu uzavírají níže uvedené strany:

Společnost:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Jejímž jménem jedná
(dále jen „Dodavatel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
se sídlem: Ke Koulce 646/2, 15000 Praha 5, Česká Republika
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
Bank. spojení: 1122927001/5500, Raiffeisenbank a.s.
Vedena u: Městský soud v Praze, spisová značka C 91425
Jejímž jménem jedná Radek Mach na základě plné moci jednatele společnosti
(dále jen „Odběratel“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených v této smlouvě a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:

1. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Odběrateli služby či produkty (dále jen „Projekt“), které se Odběratel zaváže prodávat koncovým zákazníkům (dále jen „Uživatelé“) dle odstavce c) článku 5 této smlouvy a dále závazek Odběratele prodávat tento Projekt Uživatelům formou blíže specifikovanou přílohách č. I této smlouvy (dále jen „Služba“) a dále závazek Odběratele zaplatit Dodavateli za prodávaný Projekt odměnu podle článku 2 této smlouvy a jejich příloh č. II. Prodej za využití služeb telekomunikačního charakteru bude poskytován prostřednictvím mobilních operátorů v oblastech pokrytých příslušným rádiovým signálem a jinak prostřednictvím pevných sítí telekomunikačních operátorů.

 

2. Odměna Dodavatele

a)   Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli za prodávaný Projekt podle této smlouvy odměnu. Výše této odměny (dále jen „Provize“) bude vyčíslena v přílohách č. II této smlouvy, které se okamžikem jejího podpisu stávají nedílnou součástí této smlouvy.

b)   Přílohy č. II této smlouvy, nazvané „Specifikace cen“, obsahují tarifní ceny pro prodej Projektů Uživatelům a vyčíslení výnosů Dodavatele z tohoto prodeje. Dále budou v přílohách č. II vyčísleny objemové bonusy pro Dodavatele (dále jen „Bonus“) a také veškeré případné poplatky vybírané v souladu s touto smlouvou.

 

3. Platební podmínky

a)   Odběratel zajistí Dodavateli statistické přehledy transakcí v reálném čase na svých internetových stránkách (dále jen „Statistika“). Statistika má informativní charakter a nezahrnuje poplatky ani Bonusy.

b)   Nejpozději do 15. dne každého kalendářního měsíce, pokud není v přílohách stanoveno jinak, doručí Odběratel Dodavateli vyúčtování veškerých transakcí uskutečněných za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Vyúčtování“) v rámci plnění této smlouvy. Dodavatel provede kontrolu Vyúčtování a pokud do 5 dnů nevyjádří nesouhlas, Vyúčtování se považuje za odsouhlasené. Za doručení se považuje vystavení Vyúčtování na internetových stránkách a/nebo zaslání elektronickou poštou.

c)   Platba Provize Dodavateli se realizuje jednou měsíčně, není-li v přílohách stanoveno jinak, a to dle schváleného Vyúčtování a jen tehdy, dosáhne-li Provize minimální částky dle odstavce d) tohoto článku. Na základě Vyúčtování vystaví Dodavatel k tíži Odběratele fakturu na částku Provize a to se splatností k 65 dni po skončení daného měsíce, není-li v přílohách č. II uvedeno jinak, případně pokud je částka Provize záporná, vystaví Odběratel k tíži Dodavatele fakturu na tuto částku a to se splatností 15 dnů. Ke všem platbám bude vždy vyměřena DPH v zákonné výši. Připadá-li den splatnosti na státní svátek nebo den pracovního volna, bere se pro účely prodlení nejbližší další pracovní den.

d)   Minimální částka Provize k fakturaci je 1000 Kč bez DPH.

e)   Pokud by byl pozastaven prodej Projektů Odběratelem z důvodů porušení smluvních povinností dle odstavce b) článku 8, je Odběratel oprávněn požadovat po Dodavateli poplatek za obnovu prodeje Projektů ve výši 500 Kč včetně DPH nebo 20 Eur včetně DPH.

f)   Pohledávky Odběratele může Dodavatel kompenzovat pouze svými nespornými, Odběratelem uznanými, protipohledávkami.

g)   Pohledávky Dodavatele může Odběratel kompenzovat pouze svými nespornými, Dodavatelem uznanými, protipohledávkami.

h)   Ocitne-li se Dodavatel v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy delším než 15 dnů, je Odběratel oprávněn zaslat Dodavateli upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Dodavatel se zavazuje uhradit náklady na vystavení a zaslání každé takové upomínky ve výši 100 Kč bez DPH. Dále je Odběratel oprávněn účtovat Dodavateli ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z původní dlužné částky.

i)   Ocitne-li se Odběratel v prodlení s plněním závazků podle této smlouvy delším než 15 dnů, je Dodavatel oprávněn zaslat Odběrateli upomínku, popřípadě upomínky o zaplacení dlužné částky s uvedením náhradního termínu plnění. Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli ode dne následujícího po vzniku prodlení až do dne úhrady dlužné částky úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z původní dlužné částky.

i)   Dodavatel je povinen uhradit Odběrateli na jeho bankovní účet poplatek za zřízení prodeje Projektů ve výši 500 Kč včetně DPH nebo 20 Eur včetně DPH, a to do 7 dní ode dne podpisu této smlouvy a vystavení faktury Odběratelem Dodavateli.

j)   V případě změny právní formy Dodavatele nebo jeho obchodního jména se poplatek dle bodu i) tohoto článku neplatí.

k)   Při převodu stávajícího Projektu od jiného provozovatele platí Dodavatel náklady spojené s převodem ve výši 100 Kč bez DPH nebo 4 Eur bez DPH za každý takový převod. Tato částka se započte v prvním vyúčtování Služeb. Poplatek dle bodu i) tohoto článku se v takovém případě neplatí.

 

4. Práva a povinnosti Odběratele

a)   Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli na jeho žádost veškerou nutnou součinnost při implementaci systému Xpay.CZ a při jeho provozu, a to v rozsahu obvyklém. Za rozsah nad obvyklý rámec se považují zejména programátorské práce, analytické a poradenské činnosti.

b)   Odběratel se zavazuje, že zajistí provoz systému Xpay.CZ, a to včetně veškerého potřebného HW a SW vybavení. Časová dostupnost služeb provozovaných Odběratelem nesmí v průběhu kalendářního měsíce klesnout pod hodnotu 99,50%.

c)   Odběratel se zavazuje zpřístupnit Statistiku Dodavateli. Příslušnou adresu internetové stránky a přístupové údaje Odběratel sdělí Dodavateli ihned poté, co započne plnění na základě této smlouvy.

d)   Odběratel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality poskytovaných služeb a u služeb telekomunikačního charakteru s využitím sítě GSM, případně jiných standardů pro telekomunikační sítě, kvality stanovené normami GSM a garantované mobilními operátory.

e)   Odběratel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v technickém řešení co nejdříve, a to do 24 hodin. Stejně bude Odběratel postupovat i v případech, kdy je závada způsobena důsledky působení okolností vylučujících odpovědnost (vyšší moc).

f)   Odběratel je oprávněn kdykoli provádět kontrolu souladu informací o Projektu uvedených v ohlašovacím formuláři a reálnou podobou Projektu Dodavatele. V případě zjištění nesouladů mezi skutečností a popisem Projektu v ohlašovacím formuláři je Odběratel oprávněn prodej Projektu okamžitě zastavit.

g)   Odběratel je dále oprávněn zastavit prodej Projektu v následujících případech:

-   kdy je Projekt v rozporu s touto smlouvou nebo obchodními podmínkami Odběratele,

-   kdy je Projekt v rozporu s platným právním řádem státu, na jehož území je poskytován,

-   kdy je Projekt v rozporu s podmínkami poskytování Služeb obchodních partnerů Odběratele (viz. přílohy č. I) nebo jiných nenahraditelných dodavatelů služeb, které Odběratel využije v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy,

-   kdy Dodavatel neplní své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy,

-   porušení ustanovení dle odstavce b) článku 8,

h)   Odběratel je oprávněn změnit podstatné technické parametry prodeje Projektů, pokud taková změna bude důsledkem podstatných změn technických parametrů služby poskytované Odběrateli ze strany jeho obchodních partnerů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb, jehož služeb využije Odběratel v rámci plnění svého závazku podle této smlouvy nebo důsledkem nevyhnutelných technologických změn k zajištění stejné nebo vyšší prodejnosti Projektů.

i)   Odběratel je povinen poskytovat telefonickou a emailovou podporu Uživatelů pro Projekty, a to v rozsahu a v rámci prodeje, zejména plateb mezi Uživateli a Odběratelem. Telefonická podpora Uživatelů se živou obsluhou musí být dostupný v pracovní dny od 10:00 do 18:00 hodin. Po zbytek času je Odběratel povinen zajistit alespoň telefonickou záznamovou službu. Odběratel je povinen řešit dotazy a reklamace uživatelů bez zbytečného odkladu, tak aby nedocházelo k poškozování dobrého jména Projektů či Služby.

 

5. Práva a povinnosti Dodavatele

a)   Dodavatel je povinen implementovat systém Xpay.CZ, v souladu s technickou dokumentací, jejíž aktuální verzi lze stáhnout na webových stránkách www.xpay.cz, a to ve lhůtě 3 kalendářních měsíců ode dne podpisu této smlouvy. K tomuto je oprávněn si vyžádat součinnost Odběratele a to v rozsahu obvyklém dle odstavce a) článku 4.

b)   Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli služby a produkty podle této smlouvy v souladu s platným právním řádem České republiky, dobrými mravy, všeobecně uznávanými normami společnosti a touto smlouvou.

c)   Dodavatel se zavazuje předkládat Odběrateli ke schválení písemně úplný popis Projektu, který má v úmyslu provozovat s využitím Služeb Odběratele. Popis Projektu musí vždy obsahovat název Projektu, přesnou charakteristiku, způsob a obsah komunikace s Uživatelem, způsob propagace Projektu, popis produktů či služeb prodávaných Prodejcem v rámci Projektu a další nezbytné informace potřebné pro Odběratele k řádnému plnění jeho závazku podle této smlouvy. Popis Projektu je Dodavatel povinen předložit Odběrateli vždy formou podepsaného ohlašovacího formuláře, a to vždy nejpozději do 7 kalendářních dní před zprovozněním Projektu, nedohodnou-li se na jiném způsobu či lhůtě. Za novou službu se považuje i připojení nové platební metody v rámci poskytovaných Služeb Odběratelem pro stávající Projekt. Schválený ohlašovací formulář nového Projektu se automaticky stává přílohou č. III této smlouvy. Dohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu ohlašování a schvalování Projektů, musí jít vždy o písemnou formu nebo elektronickou formu komunikace, kterou bude Odběratel archivovat.

d)   Dodavatel se zavazuje, že nebude s využitím Služby realizovat žádný Projekt, který nebude řádně schválen Odběratelem. Za řádné schválení Projektu se považuje písemný výslovný souhlas Odběratele učiněný na příslušném ohlašovacím formuláři - příloze č. III. Dnem vyslovení souhlasu Odběratele s Projektem se daný ohlašovací formulář stává nedílnou součástí této smlouvy.

e)   Po schválení příslušného Projektu Odběratelem již není Dodavatel oprávněn měnit obsah a rozsah produktů či služeb, ledaže se na takové změně dohodne se Odběratelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

f)   Dodavatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality služeb v závislosti na charakteru využívané platební metody. V případě jednorázového výpadku služeb na straně prodejce delšího než 60 minut má Odběratel právo přerušit prodej Projektů do doby, kdy bude informován o jeho odstranění. Toto přerušení nepodléhá poplatku dle odstavce e) článku 3.

g)   Dodavatel je povinen Odběrateli a jeho obchodním partnerům, jejichž služeb využije pro poskytování Služby zpřístupnit Projekt, včetně všech jeho produktů a služeb, zpravidla poskytnutím přístupového jména a hesla či jiným způsobem.

h)   Dodavatel je povinen poskytovat telefonickou a emailovou podporu Uživatelů, jejichž dotaz či reklamace nesouvisí přímo se Službou – platbou samotnou. Dodavatel je povinen řešit dotazy a reklamace uživatelů bez zbytečného odkladu, tak aby nedocházelo k poškozování dobrého jména Projektu či Služby.

i)   Odkaz s kontakty na telefonickou a emailovou podporu uvede Dodavatel zejména na internetových stránkách Projektu, příp. v tištěném či audiovizuálním médiu společně s informací o ceně a provozovateli. Znění této informace obdrží od Odběratele a Dodavatel ho použije v nezměněné formě, pokud se se Odběratelem nedohodl jinak.

j)   Dodavatel je povinen aktualizovat informace o platbě pro Uživatele, zejména informace o ceně, telefonní číslo pro provedení platby a text SMS (klíčové slovo). Pokud by došlo díky porušení této povinosti k zaslání chybné SMS zákazníkem, je povinen Dodavatel nahradit Uživatelům způsobenou škodu.

 

6. Důvěrné informace

Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, data a skutečnosti (dále jen “Informace”), které se dozví v průběhu své spolupráce, budou udržovat v tajnosti a zacházet s nimi jako s utajovanými, a to i v průběhu dvou let po skončení platnosti této smlouvy. Výjimkou jsou Informace, které

a)   jsou nebo se stanou veřejně známými jinak než v důsledku zveřejnění smluvní stranou zavázanou k důvěrnosti,

b)   byly druhé smluvní straně známy jako neutajované dříve, než byly sděleny stranou, které utajované Informace náleží,

c)   bude nutné sdělit třetí osobě v rozsahu nezbytně nutném k plnění této smlouvy za podmínky, že tato třetí osoba bude zavázána utajovat Informace ve stejném rozsahu jako strana, která jí Informace sděluje.

 

7. Ochrana osobních údajů

a)   Smluvní strany této smlouvy jsou povinny postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

b)   Odběratel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo emailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo emailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Odběratele trvá i po skončení této smlouvy.

c)   Dodavatel je povinen přijmout taková opatření (personálního, technického a organizačního charakteru), aby při jakémkoli nakládání s osobními údaji Uživatelů podle této smlouvy nemohlo dojít k neoprávněnému či nahodilému přístupu k jakýmkoliv jiným údajům o Uživatelích, které mají povahu osobních údajů, a jde-li o mobilní telefonní čísla nebo emailové adresy, k neoprávněným přenosům mobilních telefonních čísel nebo emailových adres, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Tato povinnost Dodavatele trvá i po skončení této smlouvy.

 

8. Sankční ujednání a náhrada škody

a)   Poruší-li některá ze smluvních stran povinnost z tohoto závazkového vztahu a druhé smluvní straně vznikne tímto porušením škoda, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2913 a následujících občanského zákoníku v platném znění.

b)   Pokud by Dodavatel porušil některou z těchto svých smluvních povinností a v rozporu s touto smlouvou:

-   poskytoval Projekt jinak než v souladu s platným právním řádem České republiky, dobrými mravy nebo touto smlouvou dle odstavce d) a e) článku 5,

-   poskytoval Projekt, který nebyl řádně schválen Odběratelem dle odstavce b) a c) článku 5,

-   neposkytoval Uživatelům telefonickou a emailovou podporu dle odstavce h) článku 5,

-   vůbec neinformoval nebo nepravdivě či neaktuálně informoval Uživatele o ceně a provozovateli dle odstavce i) článku 5,

-   odesílal při využití Služby nevyžádaná sdělení formou SMS či emailů,

-   zneužil osobní údaje Uživatelů nebo je poskytl třetí osobě dle odstavce c) článku 7,

-   porušil specifikace a podmínky Služby uvedené v přílohách č. I,

je Odběratel oprávněn okamžitě přerušit prodej Projektů, pozastavit výplatu všech plateb vůči Dodavateli a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Pozastavení prodeje nema vliv na účtování mesíčního poplatku dle bodu c) článku 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody, zejména pak na skutečně zaplacené pokuty obchodním partnerům nebo nenahraditelným dodavatelům.

c)   Dodavatel neodpovídá za:

-   škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí externích partnerů vč. mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Dodavatele,

-   ušlý zisk a to za každý den takového porušení do výše průměrného denního zisku Dodavatele v posledních 3 měsících,

-   škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení prodeje Projektu vzniklým na základě omezení nebo zastavení poskytování služeb ze strany obchodních partnerů vč. mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Dodavatele, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, lokálního výpadku počítačové sítě internet, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,

d)   Odběratel neodpovídá za:

-   škodu, která vznikne v důsledku poruchy, opravy nebo údržby sítí externích partnerů vč. mobilních operátorů, nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Odběratele,

-   ušlý zisk a to za každý den takového porušení do výše průměrného denního zisku Dodavatele v posledních 3 měsících,

-   škodu, která vznikne v důsledku omezení nebo zastavení prodeje Projektu vzniklým na základě omezení nebo zastavení poskytování služeb ze strany obchodních partnerů vč. mobilních operátorů nebo jiného nenahraditelného dodavatele služeb Odběratele, například v důsledku stávky, lokálního výpadku elektrického proudu, lokálního výpadku počítačové sítě internet, teroristického útoku, živelných pohrom, jiných krizových situací a podobně,

 

9. Komunikace smluvních stran

a)   Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, budou všechna oznámení, informace, pokyny, sdělení, stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty pro účely této smlouvy, předávat následujícím kontaktním osobám/místům:

Odběratel:

EPMS, s.r.o.
Ke Koulce 646/2
15000 Praha 5
Česká Republika
Kontakt pro věci smluvní a obchodní:
Radek Mach
email: radek.mach@epms.cz
tel.: +420777598263
Kontakt pro věci technické a provozní:
Martin Červený
email: martin.cerveny@epms.cz
tel.: +420608736383

Dodavatel:
tel.:
fax:
Kontakt pro věci smluvní a obchodní:

email:
tel.:
Kontakt pro věci technické a provozní:

email:
tel.:

b)   Kontakt pro věci technické a provozní slouží i pro oznamování plánovaných i neplánovaných odstávek a přerušení poskytování Služby.

 

10. Účinnost smlouvy

a)   Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla doručena výpověď smlouvy.

b)   Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek § 2001 občanského zákoníku.

c)   Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

-   dostala-li se některá ze smluvních stran do prodlení se svými platebními závazky, kdy toto prodlení představuje podstatné porušení smlouvy dle ustanovení §2002 občanského zákoníku v platném znění, takže dodržování smlouvy nelze od druhé strany spravedlivě požadovat,

-   jedná-li některá ze smluvních stran v rozporu s články 3, 4 a 5 této smlouvy, a to i přes výzvu druhé smluvní strany k dodržování ustanovení této smlouvy.

d)   Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od smlouvy v těchto případech:

-   pokud důvody vyšší moci brání některé smluvní straně v plnění jejich závazků po dobu delší než šest měsíců,

-   pokud proti některé ze smluvních stran bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení.

e)   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem nebo jinak prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

f)   Kromě odstoupení od smlouvy má Dodavatel právo okamžitě přerušit poskytování Služby v případě, že Odběratel porušuje některý z obsahových nebo kvalitativních požadavků definovaných touto smlouvou. Toto přerušení může trvat až do úplného odstranění všech nedostatků.

 

11. Neplatná ustanovení (nulita)

Pokud některá ustanovení této smlouvy pozbudou platnosti a účinnosti, nebo se stanou z právních důvodů neproveditelnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy ani platnost a účinnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě dohodnou tak, že dotyčné ustanovení bude nahrazeno právně účinným a platným ujednáním, jež bude hospodářsky pokud možno rovnocenné.

 

12. Právo a soudní příslušnost

a)   Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

b)   Vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 

13. Společná a závěrečná ustanovení

a)   Smluvní strany se dohodly, že pro podepisování smluv, dodatků a příloh budou používat elektronický podpis s ověřením identity smluvní strany pomocí zprávy SMS a zprávy na emailovou adresu. Není-li možné identifikovat smluvní stranu pomocí uvedených způsobů, musí zástupce smluvní strany doručit (emailem či poštou) Odběrateli kopii osobního dokladu zástupce smluvní strany oprávněného za ni jednat (občanský průkaz, pas) a kopii dokumentu opravňujícího k podnikání (vypis z obchodního rejstříku, živnostenský list).

b)   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

c)   Tato smlouva nahrazuje případné dříve uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi Dodavatelem a Odběratelem stejného čísla.

d)   Obě smluvní strany této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašují, že uzavření této smlouvy je projevem jejich svobodné, skutečné a vážné vůle a smlouva nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

e)   Tato smlouva obsahuje dále následující přílohy:

-   Příloha I. - Specifikace služeb

-   Příloha II. - Specifikace cen

f)   Veškeré přílohy, změny a změny v přílohách této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku. Taková příloha či dodatek se stává nedílnou součástí této smlouvy s platností od data uvedeného na dané příloze či dodatku smlouvy, pokud do tohoto data platnosti nevyjádří Dodavatel svůj nesouhlas. Nesouhlas s novou přílohou či dodatkem má za následek ukončení celé smlouvy a ukončení poskytování všech služeb. Nová příloha nebo dodatek je Dodavateli předložen nejméně 7 dnů před začátkem platnosti.

g)   Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a umístěna na webových stránkách Odběratele.

h)   V případě, že je tato smlouva vyhotovena v jiném než českém jazyce a dojde k rozporu mezi českou verzí a jinou jazykovou verzí, platná je vždy verze v českém jazyce.

 

 

 

 

Dodavatel: Odběratel:
Podpis:
Podpis:
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
EPMS, s.r.o.
Radek Mach, na základě plné moci jednatele

 

smlouva_spoluprace / V 25 / 31.5.2017