Příloha I. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce bude využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

PRSMS Adult

1.   Prodejce bude poskytovat Uživatelům online či offline produkty erotického charakteru, za které budou platit formou SMS zprávy se zvýšeným tarifem (PRSMS MO a PRSMS MT).

2.   Prodejce je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený produkt neodkladně poté, co od Zprostředkovatele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci. Pokud je cena za SMS 10 Kč (včetně DPH) a více, je Prodejce povinen odeslat Uživateli odpovědní SMS s potvrzením o realizaci transakce. Technicky toto odeslání SMS řeší Zprostředkovatel na náklady Prodejce. Odpovědní SMS může obsahovat samotný objednaný produkt nebo např. přístupový kód k němu.

3.   Prodejce je povinen zajistit, aby jím poskytované služby byly v souladu s aktuálním zněním Obecných doporučení pro poskytování Premium SMS služeb (tzv. Kodex Premium SMS), které vydává pracovní skupina Asociace provozovatelů mobilních sítí. Aktuální ustanovení kodexu jsou uvedena na internetových stránkách Zprostředkovatele.

4.   Zprostředkovatel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům, aby na telefonní číslo Zprostředkovatele volali nebo posílali SMS, včetně zpoplatněných.

5.   Prodejce se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Prodejci), informaci o provozovateli platebního systému (o Zprostředkovateli), informaci o technickém provozovateli plateb (spol. AGMO) a odkaz na technickou podporu služby na straně Zprostředkovatele, příp. Prodejce. Zprostředkovatel poskytne Prodejci kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Prodejce je povinen tento text v nezměněné formě použít.

6.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

7.   Prodejce se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele minimálně 3 dny předem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na opětovné schválení této změny.

8.   Počet zpráv v rámci vícenásobných SMS je omezen maximálně na 3 zpoplatněné SMS v jedné transakci.

9.   V případě PRSMS MT se realizuje transakce a vyplácí provize jen z SMS doručených Uživatelům s paušálním tarifem u svého mobilního operátora a Uživatelům s předplaceným tarifem jen za předpokladu, že mají dostatečně vysoký zůstatek předplaceného kreditu. V případě nedostatečného kreditu není zpoplatněná SMS doručena.

10.   Dostupnost služby PRSMS je ze strany mobilních operátorů garantována uživatelům jen v domácí síti daného mobilního operátora. Znamená to, že uživatel v roamingové síti partnerského mobilního operátora nemůže využít služeb PRSMS.

11.   Pouze Uživatelé, kteří mají u svého mobilního operátora korektně aktivovánu a nastavenu službu Premium SMS, mohou tuto službu využívat.

12.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z nekorektně zaslaných zpráv, kde nebylo technicky možné na základě klíčového slova či čísla Zprostředkovatele identifikovat Prodejce.

13.   U služby PRSMS není technicky možné provést storno a navrácení finančních prostředků uživateli u již provedené platby, pokud není v příloze II. smlouvy uvedeno jinak.

14.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z plateb, které mobilní operátor označí jako podvodné.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_prsmsadult / V 4 / 1.4.2011