Příloha I. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce bude využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

GoPay Adult (CNN spol. s r.o.)

1.   Prodejce bude poskytovat Uživatelům online nebo offline Projekty erotického charakteru, za které budou platit převodem na mikroplatební účet Zprostředkovatele pomocí online mikroplateb GoPay.

2.   Prodejce je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený produkt neodkladně poté, co od Zprostředkovatele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci.

3.   Prodejce je povinen zajistit, aby jím poskytované služby byly v souladu s aktuálním zněním Obchodních podmínek CNN spol. s r.o. Aktuální znění podmínek je uvedeno na internetových stránkách GoPay.

4.   Zprostředkovatel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům provést platbu.

5.   Prodejce se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Prodejci), informaci o provozovateli platebního systému (o Zprostředkovateli) a odkaz na technickou podporu služby na straně Zprostředkovatele, příp. Prodejce. Zprostředkovatel poskytne Prodejci kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Prodejce je povinen tento text v nezměněné formě použít.

6.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

7.   Prodejce se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele minimálně 3 dny předem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na opětovné schvalování této změny.

8.   Provize nemůže být Prodejci vyplacena z nekorektně provedených a stornovaných plateb, kde nebylo technicky možné identifikovat Prodejce.

9.   Mikroplatby GoPay jsou dostupné pro registrované klienty systému GoPay a to zejména na území České republiky.

 

 

 

 

 

priloha1_zprostredkovani_gopay2 / V 2 / 1.4.2011