Příloha I. ke smlouvě o spolupráci
č. 2018 . . . . .

Specifikace služby

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Dodavatel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Odběratel“)


Odběratel bude při prodeji Projektů využívat následující služby platebního systému Xpay.CZ v souladu se zde uvedenými specifikacemi:

CCBill

1.   Dodavatel bude poskytovat Uživatelům on-line služby formou placeného členství, za které budou platit platební kartou zprostředkovaně přes partnera CCBill, LLC.

2.   Dodavatel je povinen poskytnout Uživateli jím zvolený obsah Projektu neodkladně poté, co od Odběratele obdrží dohodnuté potvrzení o úspěšně provedené transakci.

3.   Dodavatel je povinen zajistit, aby jím poskytnutý Projekt byl v souladu s aktuálním zněním obchodních podmínek partnera CCBill, LLC. Aktuální znění obchodních podmínek je uvedeno na internetových stránkách Odběratele.

4.   Odběratel se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům provést platbu. Stejně tak se nezavazuje ani není technicky schopen zamezit Uživatelům zrušit platbu (dále jen „Storno“).

5.   Dodavatel se zavazuje při komunikaci zpoplatněné služby uvést informaci o ceně služby, informaci o provozovateli projektu (o Dodavateli), informaci o provozovateli platebního systému (o Odběrateli), informaci o technickém provozovateli plateb (společnost CCBill, LLC) a odkaz na technickou podporu služby na straně Odběratele, příp. Dodavatele. Odběratel poskytne Dodavateli kompletní text, který zajistí výše uvedené informování Uživatelů. Dodavatel je povinen tento text v nezměněné formě použít.

6.   Před spuštěním plateb musí být Projekt schválen na základě odstavce c) článku 6 smlouvy.

7.   Dodavatel se zavazuje v případě změny již schváleného obsahu projektu informovat o této skutečnosti Odběratele minimálně 3 dny předem. Odběratel si vyhrazuje právo na opětovné schvalování této změny.

8.   Dostupnost Služby pro Uživatele závisí na typu a nastavení platební nebo kreditní karty Uživatele. Ve většině případů je vyžadována embossovaná karta (karta s plastickým písmem) s povolením plateb bez fyzické přítomnosti karty (plateb přes internet).

9.   Provize nemůže být Dodavateli vyplacena z nekorektně provedených a stornovaných plateb, kde nebylo technicky možné identifikovat Dodavatele.

10.   Uživatelé mohou provést Storno bez součinnosti Odběratele i Dodavatele a v takovém případě nenáleží Dodavateli platba od Uživatele, ale je povinen uhradit náklady Odběratele za poskytnutou Službu.

11.   Uživatelé platí za Projekty v měně USD (americký dolar) nebo v jiné měně přepočítanou částku z amerických dolarů dle kurzu obchodního partnera CCBill, LLC v době platby.

 

 

 

 

 

priloha1_spoluprace_ccbill / V 5 / 1.4.2017